Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan.

 

Bevoegdheden van de MR

De MR heeft twee soorten rechten: (1) instemming- en (2) adviesbevoegdheid. Het adviesrecht houdt in dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

 

De  MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 

Samenstelling MR

De MR van OBS de Achtbaan in Voorhout bestaat uit vijf personeelsleden en vijf ouderleden. De schooldirecteur, de heer Jeroen Stout, woont eveneens, op uitnodiging van de MR, iedere  MR vergadering bij. De ouderleden worden door de ouders van de leerlingen gekozen. De verkiestermijn van een MR lid is 4 jaar, waarbij iedere 2 jaar (minimaal) 2 MR leden zich herkiesbaar stellen. De huidige samenstelling van de MR treft u hieronder aan.

U kunt de MR contacten door gebruik te maken van het volgende e-mailadres: mr.8baan@obsdeachtbaan.nl.


Samenstelling MR 2017-2018