Dalton onderwijs


De uitgangspunten van het onderwijs op de Achtbaan zijn gestoeld op de daltonprincipes:
verantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking.

We willen de kinderen ruime mogelijkheden bieden tot :

Vrijheid/verantwoordelijkheid
Kinderen worden in de gelegenheid gesteld zelfverantwoordelijkheid te dragen voor zover zij het aankunnen. Natuurlijk ligt dit voor ieder kind weer anders. Controle op het proces en op het product van het leren is hierdoor zeer belangrijk.

Zelfwerkzaamheid
Zelfwerkzaamheid betekent dat kinderen zelf oplossingsmethoden moeten zoeken, zelf problemen moeten oplossen en opdrachten uitvoeren. Er zitten ook nog twee andere kanten aan het principe van zelfwerkzaamheid.
Zelfwerkzaamheid komt tegemoet aan de motivatie van leerlingen. Kinderen willen graag actief bezig zijn. Verder is zelfwerkzaamheid een belangrijk didactisch organisatorische factor. Wanneer kinderen werken, kunnen zij dat doen op hun eigen niveau. Daarnaast heeft de leerkracht meer tijd om leerlingen te helpen die hulp nodig hebben. 

Samenwerking
Samenwerken onderscheiden we in pedagogisch samenwerken en didactisch samenwerken.

De sociale vormgeving op school dient gezien te worden als een echte leerschool voor het latere leven. Respect is hierbij een kernbegrip. Het ontwikkelen van waardebesef en oordeelsvermogen loopt als een rode draad door de school. Didactisch samenwerken dient een meerwaarde op te leveren. Voor bepaalde delen in de leerstof kunnen beter homogene groepen gecreëerd worden en voor andere delen heterogene groepen. De leerkracht is degene die dit bepaalt en is zo de spil van het didactisch samenwerken. 

Samenwerken kan plaats vinden op coöperatieve basis. De leerlingen krijgen opdracht gezamenlijk een bepaalde taak uit te voeren.


Samenwerken kan ook het karakter hebben van hulpgroepen. Hierbij krijgen kinderen de opdracht taken alleen uit te voeren, waarbij aan een medeleerling uitleg gevraagd kan worden, als er iets niet begrepen wordt. De leerling probeert dan de medeleerling niet te storen en biedt waar nodig de helpende hand. Samenwerken staat dan qua sfeer tegenover competitie, concurrentie en rivaliteit.

Samenwerking vindt niet plaats bij toetsing.