Medezeggenschapsraad(MR)

Medezeggenschapsraad


Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als de medewerkers. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan.

 

Bevoegdheden van de MR

De MR heeft twee soorten rechten: (1) instemmings- en (2) adviesbevoegdheid. Het adviesrecht houdt in dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt, kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding
 • Het vakantierooster
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school
   

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
 • Het schoolreglement
 • Beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn
   

Samenstelling MR

De MR van de Achtbaan in Voorhout bestaat uit tien leden: vijf medewerkers en vijf ouders. Esther Veldt, de schooldirecteur, woont op uitnodiging van de MR iedere MR-vergadering bij. De ouderleden worden door de ouders van de leerlingen gekozen. De verkiestermijn van een MR-lid i s 4 jaar, waarbij iedere 2 jaar (minimaal) 2 MR-leden zich herkiesbaar stellen. Als u de notulen van de vergaderingen wilt inzien of de MR wilt contacten. Dan kunt u gebruik maken van het volgende e-mailadres: mr.8baan@obsdeachtbaan.nl