Ouderbetrokkenheid

Een goed contact met ouders vinden wij heel belangrijk. Ouders dragen bij aan een prettig klimaat op school door hun inzet als klassenouder of vanuit de kennis en ervaring op hun eigen vakgebied. De Ouderraad (OR) bespreekt regelmatig belangrijke schoolzaken en in de Medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders invloed op het schoolbeleid. Een kind kan zich beter ontwikkelen als de ouders actief betrokken zijn bij de school. Ouders maken deel uit van de schoolcultuur. De Achtbaan werkt graag samen met ouders die bijvoorbeeld vanuit hun vakgebied actief willen zijn voor de school.

 

Contact met school

Ouders hebben drie keer per jaar een gesprek met de leerkracht, maar de school houdt graag ook informeel contact met de ouders over hun kind. Het contact met gescheiden ouders verloopt via vaste omgangsregels.
 

Klassenouder

De klassenouders helpen de leerkracht bij het organiseren van extra activiteiten. Zij vragen andere ouders om te helpen bij het begeleiden van uitstapjes, het organiseren van het Sinterklaasfeest, de oudejaarsmaaltijd, de grote zomerschoonmaak, kostuums maken, begeleiden van kinderen in het verkeer bij uitstapjes buiten de school of bij de organisatie van schoolreisjes. Per groep zijn er twee klassenouders.
 

Luizenouders

Luizenouders controleren vijf keer per jaar de kinderen op hoofdluis. De luizencontrole vindt plaats volgens de richtlijnen van de GGD.
 

Ouderraad (OR)

In de Ouderraad (OR) zitten ouders en een vertegenwoordiger van het team van de Achtbaan. De OR komt regelmatig bijeen. Ze praten over allerlei schoolaangelegenheden zoals het leerlingvolgsysteem, het behoud van de kunstmagneetvakken, het organiseren van feesten, de organisatie van schoolreisjes, de besteding van de ouderbijdrage en allerlei andere schoolbezigheden.
 

Medezeggenschapsraad (MR)

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten drie ouders en drie leerkrachten. De MR vergadert eens in de zes weken. Tijdens de vergaderingen komen allerlei beleidsmatige onderwerpen aan bod die de school aangaan. Aan de orde komen bijvoorbeeld de inhoud van de schoolgids, het protocol rond de groepsindeling als ook mogelijke beleidswijzigingen binnen het onderwijs en de organisatie daarvan. Jaarlijks wordt het schoolplan besproken. De MR is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam en is daarmee de overlegstructuur binnen de school waar ouders en leerkrachten formeel kunnen meewerken aan het schoolbeleid.
 

Vergaderingen MR en OR

De vergaderingen van de MR en OR zijn openbaar. Ouders zijn van harte welkom als toehoorder.

De Achtbaan