Ouderraad (OR)

 

Wat is de Ouderraad (OR)?
Elke locatie van De Achtbaan heeft een OR. Iedere OR bestaat uit enthousiaste ouders van de leerlingen van de betreffende locatie van De Achtbaan die het leuk vinden en tijd vrij kunnen maken om samen met de leerkrachten organisatie van festiviteiten en speciale activiteiten binnen en buiten de school op zich te nemen. Elke activiteit heeft twee aangewezen OR leden die het voortouw nemen en in overleg met twee aangewezen leden van het team van hun locatie in een commissie de betreffende activiteit organiseren. Daarbij kunt u denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, Projectweek, Koningsspelen en Laatste Schooldag.

Afhankelijk van de (grootte van de) locatie, bestaat iedere OR uit ongeveer 10 à 15 ouders.

 

Bekostiging
De door de ouderraden georganiseerde activiteiten worden bekostigd door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage wordt per schooljaar vastgesteld en kenbaar gemaakt aan de ouders door middel van Parro en geïncasseerd via Schoolkassa. Daarnaast is er mogelijkheid om, indien mogelijk en gewenst, iets extra’s te doneren. Omdat het budget dat de school vanuit de overheid ter beschikking heeft ontoereikend is om de activiteiten te organiseren, is de vrijwillige ouderbijdrage onmisbaar. Wij rekenen daarom ook op uw steun!

 

Overleg
Iedere OR vergadert, samen met twee vertegenwoordigers van de betreffende locatie (meestal de adjunct-directeur en een leraar), ongeveer 6 maal per schooljaar. Tijdens deze overleggen worden de projecten die reeds hebben plaatsgevonden geëvalueerd, de lopende projecten besproken en updates gegeven vanuit de school die voor de betreffende OR ook van belang kunnen zijn. Daarnaast wordt aandacht besteed aan vragen van ouders die veelal via de schoolleiding binnenkomen. Mocht u vragen/tips hebben over de werkwijze van de OR van uw locatie, schroom dan niet deze aan de schoolleiding kenbaar te maken of een email te sturen naar het algemene emailadres vande OR van uw locatie.

De ouderraden overleggen ook centraal. In dit overleg zijn de voorzitters en secretarissen van de OR van elke locatie en de penningmeester aanwezig. Namens de school woont de directeur deze vergaderingen bij. Daarnaast is er een afgevaardigde van de medezeggenschapsraad aanwezig bij dit overleg.

 

Contact met de ouders
Aan het begin van elk schooljaar is het formele contactmoment tussen de ouderraden enerzijds en de ouders anderzijds. Daar komen jaarverslag, financiële verantwoording, begroting en het voorstel tot jaarlijkse ouderbijdrage aan de orde. De datum van deze jaarvergadering wordt middels Parro bekendgemaakt. Wij nodigen u van harte uit om ieder jaar dit overleg bij te wonen om inzage te krijgen in het reilen en zeilen van iedere OR.

De contactgegevens van de OR van iedere locatie zijn als volgt:

  • Ouderraad Beukenrode: or.beukenrode@obsdeachtbaan.nl
  • Ouderraad Cluster: or.cluster@obsdeachtbaan.nl
  • Ouderraad Distelweg: ouderraad.distelweg@obsdeachtbaan.nl

 

Hulpouders
Omdat de leden van de ouderraden vaker extra hulp kunnen gebruiken, doen zij beroep op de hulpouders. De hulpouders zijn ook enthousiaste ouders die het leuk vinden om op
school te helpen, maar kunnen, wegens bijvoorbeeld tijdgebrek, niet aansluiten bij de OR van hun locatie. Iedere OR is regelmatig op zoek naar hulpouders. Mocht het u interessant
lijken om hulpouder te zijn, laat het graag aan ons weten door middel van een email te sturen naar het algemene emailadres van de OR van uw locatie.

 

Interesse?
Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in de OR van uw locatie, dan horen wij dat uiteraard graag.