Rekenen, schrijven, taal en lezen


Rekenen
Op De Achtbaan gebruiken wij de methode “Getal en Ruimte junior”. Dit is een nieuwe rekenmethode (uitgebracht in 2018), die in ruime mate voldoet aan de gestelde kerndoelen voor het basisonderwijs. In de kleutergroepen wordt gestart met het tellen en het aanleren en gebruiken van ruimtelijke en vergelijkende begrippen (zoals groot, groter, klein(er), hoog, laag, op, onder, naast, tussen, vooraan, achteraan, veel, weinig, meer, minder, meest, minst, enz.) Dit gebeurt in de speelzaal, in de (kleine) kring en in de speel/werkhoeken in de kleuterklas. Hiermee wordt een belangrijke basis gelegd voor het formelere rekenonderwijs uit leerwerkboeken, dat in groep 3 start. In de bovenbouw wordt gewerkt op chromebooks, waar de digitale leerlijn wordt gevolgd.

Om goed te leren rekenen, heb je herhaling nodig in een duidelijke structuur.
Getal & Ruimte Junior gebruikt daarom een heldere en gestructureerde rekendidactiek met aandacht voor één onderwerp en duidelijke rekenstrategieën. Kinderen krijgen iedere dag instructie en gaan in kleine stapjes van oefenen naar toepassen.
Getal & Ruimte Junior biedt duidelijke en altijd werkende strategieën en elke dag is er tijd voor automatiseren en memoriseren. Kinderen komen sneller verder, zonder omwegen. Dit geeft zelfvertrouwen!


Schrijven 
Op veel scholen wordt gebruikt gemaakt van een schrijfmethode die de kinderen het hellende en gebonden schrift aanleert. Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat schrijven een hoge mate van vaardigheden en inspanning vereist van een kind. Voor onze school een reden om het “schrijfonderwijs” eens nader te bekijken en zo mogelijk te verbeteren.

Wij hebben gekozen voor een andere aanpak. De ontwikkeling van motoriek is een van de belangrijkste voorwaarde om te kunnen schrijven.

Al in de kleutergroepen is er veel aandacht voor deze motorische ontwikkeling en komen de kinderen op speelse wijze in aanraking met allerlei oefeningen. Aan het eind van de kleuterperiode of bij de start van groep 3 zal het kind over voldoende vaardigheden beschikken om te kunnen leren schrijven.

In groep 3 is gekozen voor de methode “Schrijven in de basisschool”. Deze methode leert de kinderen het blokschrift aan. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen links en rechtshandigen. Dyslectische kinderen zullen minder problemen ondervinden omdat deze methode makkelijk herkenbaar en leesbaar is. De leerlingen zijn sneller in staat vlot en duidelijk te schrijven en meer plezier te bleven op deze manier.

Niet alleen in de kleuterbouw, maar ook in de groepen 3 en 4 staan motorische oefeningen centraal. Deze oefeningen komen o.a. tegemoet aan bewegingsvaardigheden voor de ontwikkeling van schrijfhouding, zithouding en pengreep.

De kinderen krijgen de mogelijkheid om met verschillende schrijfmaterialen te experimenteren. Na groep 4 wordt het schrijven verder ontwikkeld en geautomatiseerd, op een manier die de kinderen aanspreekt (sms-taal, reclame en etalageschrift, etc.)

Aan het eind van de basisschoolperiode verwachten we dat de kinderen een vlot en leesbaar handschrift hebben ontwikkeld, waar ze in de rest van hun ontwikkeling profijt van zullen hebben.


Taal
Binnen het onderwijs neemt taal een centrale plaats in. Veel taalmethoden stonden vroeger vol met oefeningen in spelling en grammatica. Het huidige onderwijs vereist meer. Spelling en grammatica kunnen, in vergelijking met vroeger, beter en efficiënter worden aangeleerd.

Hierdoor komt tijd vrij voor onderdelen die vroeger niet of nauwelijks aan bod kwamen, maar die van essentieel belang zijn, om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. In de door ons gebruikte methode “STAAL” komen op gevarieerde en gestructureerde wijze de volgende taalaspecten aan de orde:

Spreken en luisteren
Naast geïsoleerde luister- en spreekoefeningen worden oefeningen gedaan die het spreken en luisteren gelijktijdig oefenen. Het interactieproces staat hierbij centraal. Kinderen wordt geleerd aan verschillende gesprekssituaties deel te nemen, zoals discussies, spelregels uitleggen, klachten beargumenteren enz.


Stellen
We willen kinderen leren hun gedachten, gevoelens en ervaringen zó op papier te zetten, dat deze toegankelijk zijn voor de lezers waarvoor ze bedoeld zijn. In de loop der jaren wordt de kinderen een strategie aangeleerd dit te bereiken. Bij de stelopdrachten wordt een onderscheid gemaakt in zakelijk en creatief leren schrijven. Bij het creatief stellen, dat meer een beroep doet op de fantasie, liggen de doelen op het expressieve vlak. Het gaat dan om het verrassende, het originele. Het zakelijk stellen doet vooral een beroep op het gebruik van feiten, logische verbanden, chronologie en causaliteit.


Taalbeschouwing
Bij taalbeschouwing wordt over taal en taalgebruik verder nagedacht. In de lessen komen onderwerpen als woordvorming, grammatica en interpunctie aan de orde.


Woordenschat
Belangrijke onderdelen hierbij zijn de woordenschatuitbreiding, het leren van spreekwoorden en gezegdes, figuurlijk en letterlijk taalgebruik, tegenstellingen, homoniemen en synoniemen. Ook het afleiden van betekenissen uit een context of uit andere woordvormen neemt een belangrijke plaats in.


Spelling
De taalmethode STAAL heeft een aparte leergang spelling. Op gestructureerde en gevarieerde wijze wordt de spelling van onveranderlijke woorden en veranderlijke woorden (werkwoorden) aangeleerd en ingeoefend, aan de hand van een aantal spellingcategorieën. Na een uitgebreid oefenprogramma volgt om de 2 weken een toetsdictee.

In groep 5, vanaf ongeveer maart, beginnen de kinderen te leren wat een persoonsvorm en een onderwerp is. Dit is een eerste begin voor het aanleren van de werkwoordspelling.

Vanaf groep 6 wordt dit geleidelijk aan verder uitgewerkt, zodat de kinderen aan het einde van groep 8 de spelling beheersen.

Lezen
Voortbouwend op hetgeen in groep 1/2 als voorbereiding heeft plaatsgevonden, leren de kinderen in groep 3 lezen. Dit gebeurt met behulp van de nieuwste versie van de methode “Veilig Leren Lezen”. Na enkele maanden kunnen de kinderen dan al aardig wat woordjes en eenvoudige verhaaltjes lezen. Vanaf de kerst lezen de kinderen in groep 3 in niveaugroepjes. Dit geeft de kinderen de kans om het geleerde intensief te oefenen met als doel de technische leesvaardigheid te vergroten.

In groep 4 wordt het leesonderwijs voortgezet met de methode Estafette, waarmee dagelijks wordt gewerkt. Met deze methode is het goed mogelijk tegemoet te komen aan verschillende instructiebehoeften van kinderen. Door regelmatig te toetsen wordt de leesontwikkeling nauwlettend gevolgd en het leerstofaanbod daaraan aangepast.

Naast steeds vlotter en moeilijker woorden leren lezen, maken de kinderen vanaf groep 5 ook kennis met begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor de methode 'NieuwsBegrip'. Het begrijpend lezen loopt door tot en met groep 8. In de bovenbouw krijgt dit onderdeel steeds meer de nadruk.

Snappet
Sinds 2016 werken wij op school met Snappet. Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. In groep 7 en 8 wordt de verwerking op een chromebook gedaan. Dit geldt voor: rekenen, begrijpend lezen, automatiseren en spelling. Daarnaast worden burgerschap, studievaardigheden, woordenschat en technisch lezen ook af en toe aangeboden op een chromebook. Iedere leerling heeft voor het werken met Snappet een eigen device ter beschikking.