Schoolplan 2016/2021

Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van de Stichting Openbaar Basi-sonderwijs Duin -en Bollenstreek (OBODB) in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities (fase ‘to plan).

Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze verbeterdoelen ("fase to check") voor de komende vier jaar.

Het schoolplan functioneert daardoor als verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2016 t/m juli 2020. Gezien de corona periode waarin er veel zaken anders zijn verlopen zoals we deze hadden gepland, is er een verzoek ingediend om het schoolplan tot het schooljaar 2020/2021 te laten lopen. Bij de start van het nieuwe schooljaar 2021/2022 zal een nieuw schoolplan gereed zijn.

Op basis van ons vierjarig Plan van Aanpak willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

Het volledige schoolplan kunt u hier vinden