Leerplicht in het basis- en voorgezet onderwijs:
Wat moet u als ouder/verzorger weten?


Ieder kind naar school
Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Dit schrijft de leerplichtwet voor. Veel kinderen beleven hun eerste schooldag op vierjarige leeftijd, omdat het goed is voor de ontwikkeling om met leeftijdgenootjes naar school te gaan.

Elke school dezelfde regels
De gemeente en de scholen krijgen vaak vragen over leerplicht. Omdat scholen in Teylingen hetzelfde beleid hebben omtrent verlofaanvragen, hebben wij in deze brochure het een en ander voor u op een rij gezet.

Wanneer leerplichtig?
Officieel begint de leerplicht op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat uw kind vijf jaar is geworden. De leerplicht duurt tot aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt of eindigt wanneer uw kind
tenminste 12 jaar volledig dagonderwijs heeft gevolgd.

Tussen 16 en 18 jaar
Jongeren van 16 tot 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen totdat ze een zogenaamde startkwalificatie hebben. Dat betekent dat ze een diploma moeten hebben voor havo, vwo, of mbo niveau 2 of hoger. De kwalificatieplicht
geldt dus voor leerlingen van 16 tot 18 jaar. Een leerling met een kwalificatieplicht gaat elke dag naar school of kiest voor een combinatie van werken en leren. Voor jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen is een startkwalificatie niet altijd haalbaar. Daarom worden zij vrijgesteld van de
kwalificatieplicht. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau. Bovendien mag de leerplichtambtenaar in individuele gevallen (tijdelijke) vrijstelling geven aan jongeren die om lichamelijke of psychische redenen
geen startkwalificatie zouden kunnen behalen.

Wat wordt van u als ouder/verzorger verwacht?
Allereerst moet u uw kind inschrijven bij een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast moet u er voor zorgen dat uw kind ook echt naar school gaat. Vanaf 12 jaar is uw kind hier ook zelf voor verantwoordelijk. Is uw kind niet ingeschreven bij een school in het basis- of voortgezet onderwijs? Of blijft uw kind ongeoorloofd weg van school? Dan overtreedt u de Leerplichtwet. Als uw kind niet naar school komt, zal de school contact met u opnemen. De leerplichtambtenaar onderneemt vanaf drie ongeoorloofde verzuimdagen actie. In het voortgezet onderwijs gebeurt dit vanaf 6 gemiste lesuren. In een gesprek met u en uw kind wordt dan nagegaan wat de oorzaak is. Als de situatie niet verandert, kan er een proces-verbaal tegen u worden opgemaakt. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan
wordt in dat geval ook tegen hem/haar een proces-verbaal opgemaakt, waardoor u en/of uw kind veroordeeld kunnen worden door de rechter.

Wanneer mag uw kind wegblijven van school?
Alleen bij een goede reden kan uw kind wegblijven van school. Uiteraard als uw kind door ziekte niet naar school kan. U stelt dan altijd de school op de hoogte. Als uw kind of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en uw kind daardoor later op school terugkomt, moet u een doktersverklaring uit het vakantieland overleggen. Aanvragen voor een ‘dagje pretpark met opa en oma’, of ‘eerder vertrekken om files te vermijden’ worden zonder meer afgewezen door school.

Gewichtige omstandigheden
Soms zijn er situaties, buiten ziekte van uw kind, waarbij uw kind echt niet naar school kan. Denk hierbij aan het overlijden of begrafenis/crematie van een familielid. Bij deze zwaarwegende omstandigheden kunt u vrij vragen
voor uw kind. Tot en met tien schooldagen beslist de schooldirecteur over uw verlofaanvraag. Bij meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar hierover. Het is ook mogelijk om voor een verhuizing, een huwelijk (jubileum) of geboorte in de familie verlof aan te vragen. Voor sommige religieuze feestdagen mogen kinderen maximaal één dag thuisblijven, ook hier moet u toestemming vragen bij de schooldirecteur. Goed om te weten is, dat er voorwaarden gesteld kunnen worden aan het toekennen van verlof. Soms wordt u bijvoorbeeld gevraagd achteraf een
bewijsstuk te tonen. Vakantie buiten de schoolvakanties? De belangrijkste regel is dat uw kind alleen in de schoolvakanties vrij van school heeft. Extra verlof aanvragen is alleen mogelijk als u als ouder werk heeft (seizoensgebonden arbeid), waardoor u beslist niet weg kunt tijdens de vastgestelde schoolvakanties. Bij hoge uitzondering kan uw kind dan eenmaal per jaar maximaal 10 dagen vrij krijgen. Dit is overigens niet mogelijk in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar. Vraag voor extra verlof minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk toestemming aan de directie van de school. Kijk in het schema op bladzijde 4 of u hiervoor in aanmerking komt.

Voor een overzichtelijk schema kunt u op deze link klikken